Jätkäsaaren kadut ja aukiot

JÄTKÄSAARENKALLION JA HIETASAAREN ASEMAKAAVAN JULKISEN ULKOTILAN KATUYMPÄRISTÖSUUNNITELMA HELSINKI, 2007

YHTEISTYÖSSÄ:

Arkkitehtuuri- ja maisemasuunnittelu Nyman & Ristimäki Ay (näkymäkuvat)

LiCon-At Oy (valaistussuunnittelun asiantuntija)

FINNMAP Infra Oy (katu- ja vesihuollon suunnittelu)

TILAAJA:

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

Helsingin kaupunki, rakennusvirasto

Työn tarkoituksena oli ideoida Jätkäsaaren uuden rantakaupunginosan tulevaa ilmettä ja luonnetta katualueiden julkisen ulkotilan osalta sekä laatia Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaavan julkisen ulkotilan katuympäristösuunnitelma. Suunnitelmassa esitettiin uuden kaupunginosan katujen ja aukioiden yleisilme ja toteutuksen laatutaso. Työn tarkoituksena on toimia lähtökohtana ja yleisohjeena alueen toteutussuunnit elulle.

x73_01
x73_01
x120_05
x120_05

Työn aluksi tutustuttiin aluetta koskevaan lähtömateriaaliin, suunnittelualueeseen ja sen ympäristöön, Jätkäsaaren historiaan, alueen suunnittelutilanteeseen, reuna-alueiden suunnitelmiin sekä uudelle alueelle asetettuihin tavoitteisiin. Työn toisessa vaiheessa tilaajalle esiteltiin kaksi yleissuunnitelma-luonnosta vaihtoehtoisine pyörätieratkaisuineen sekä kaksi kokoojakatujen vaihtoehtoista jäsentämisperiaatetta. Valitun vaihtoehdon pohjalta yleissuunnitelmaa kehitettiin rinnakkain osa-aluesuunnitelmien kanssa. Suunnittelun lähtökohdaksi valittiin Jätkäsaaren sijainti: paikan suhde ympäristöön, sitä ympäröivään kaupunkiin ja mereen, paikan rooli kantakaupungin jatkeena sekä paikan historia kansainvälisenä tavarasatamana. Muita lähtökoht a olivat alueelle laaditut suunnitelmat sekä tavoite turvallisesta ja lapsiystävällisestä kaupunginosasta.

x73_02
x73_02

Työn pohjana ovat olleet Jätkäsaaren aloituskorttelien hyväksytty asemakaava-luonnos ja sen havainnekuva, liikenteenjärjestelysuunnitelma sekä alueesta laadittu vesihuollon yleissuunnitelma. Lähtökohtien pohjalta määriteltiin suunnitelman perusidea, joka perustuu suunnittelualueen eri luonteisten osa-alueiden olosuhteisiin ja muistumiin. Osa-alueet muodostavat kolme vyöhykettä, joiden suunnittelun innoittajina ovat olleet satama, kaupunki ja puisto. Nämä toistuvat alueella teemoina. Vyöhykkeet sijoit uvat suunnitelmaan katuverkoston hierarkian mukaisesti. Satamateemaa on suunnitelmassa käytetty pohjana kokoojakatujen ja niihin liit yvien asuntokujien pääteaukioiden suunnittelussa. Kaupunkiteema sijoittuu asuin-kortteleiden yhteyteen ja puistoteema Hyväntoivonpuiston välittömään läheisyyteen. Konseptin ajatukset on muutettu suunnitteluratkaisuiksi, joiden avulla kutakin teemaa ilmennetään suunnitelmassa.

x73_03
x73_03
x73_07
x73_07
x73_04
x73_04
x73_06
x73_06
x73_05
x73_05
ProjektitMaanlumo